Hela-Fatin Ajuda

06 Oinsa atu kontatu ami

Objetivu: Atu halo mensajen ida lori kontatu administrador sira husi Rezultadu Portal.

 

1.     Ba iha pájina inisial husi Rezultadu Portal.

 

2.     Hili ligasaun Kontatu Ami.

  

Figura 1 – Kontatu Ami

 

3.     Atu haruka inkéritu prence kampu sira ne’ebé marka ona ho fitun mean (*) tan sira ne’e obrigatóriu.

 

4.     Prence iha laran ne’e ho e-mail válidu ida ho númeru telefone sekarik ita hakarak ema atu bele kontatu fila fali ba ita.

 

5.     Iha tela nia okos Captcha ida (Teste Resposta Deszafiu atu halo validasaun ba informasaun) sei mosu mai iha tela nia okos. Prence letra sira ne’ebé aprezenta mai ne’e atu kompleta formuláriu ne’e.

 

 

Figura 2 – Captcha ba validasaun kampu

 

6.     Wainhira kampu obrigatóriu sira hot-hotu kompletu  ona, buti iha butaun Haruka Mensajen atu haruka sai.
Konabá Timor-Leste nia Rezultadu Portal | Pergunta Nebe’e Ema Baibain Husu | Termu uza nian | Direitus Autorais | Instituisaun Relasionadu | Ajuda | Legislasaun | Glosáriu | Notísias