Hela-Fatin Ajuda

05 Oinsa atu halo Buka Textu Baziku ida

Objetivu Prinsipal: Atu halo buka textu baziku ida no reve fali lista rezultadu sira.

 

1.     Ba iha pájina inisial husi  Rezultadu Portal sira.

 

2.     Tau textu iha kaixa textu fatin.

 

Figura 1 – Buka Alvu

 

3.     Hakerek liafuan cave husi alvu sira ne’ebé ita buka ba no hanehan butaun Buka. Ita bele uza wildcards (hanesan ?, *) iha textu buka nian.

 

4.     Sekarik rezultadu sira hetan tiha ona mak lista ida husi alvu sira sei mosu mai. Liafuan sira ne’ebé koresponde ho kritéria buka nian sei hatudu mai.

 

5.     Ita bele klasifika rezultasu sira ne’e no exporta rezultadu sira ne’e ba iha foilla Excel ida, dokumentu  Word, pdf ka arkivu xml liu husi hanehan iha butaun ne’ebé ita hakarak.

 

Figura 2 – Butaun exportasaun no rezultadu kalsifikasaun buka nian

 

 

6.     Wainhira Arvu ne’ebé ita hakarak mosu ona mai, buti iha ligasaun atu loke pájina Informasaun Alvu (haré Oinsa atu Reve fali Informasaun Alvu)

 

 

 

1.     Oinsa atu halo Buka Avansadu ida

 

Objetivu prinsipal: Atu halo buka avansadu ida uza kritéria buka diferente atu haklot lista rezultadu.

 

1.     Buka textu nia fatin no buti iha ligasaun Buka Avansadu.

 

2.     Pájina Buka Avansadu sei mosu mai.

 

3.     Hili Planu husi Meta husi lista drop down.

 

Figura 3 – Lista Kaixa drop down husi Planu husi Meta 

 

 

4.     Wainhira buka tuir ID Alvu, hili Buka tuir butaun radiu ID Alvu no hakerek iha ID Alvu atu buka ba . Sekarik Alvu hetan ona ita bele redireta ba Tela Informasaun Alvu

.

Figura 4 – Buka tuir ID Alvu

 

5.     Sekarik ID Alvu la hetan ida,  entaun lista  rezultadu iha pájina nia okos sei mamuk hela.

 

6.     Ba iha filtru buka avansadu sira seluk tan, buti iha butaun radiu Buka Avansadu.

 

7.     Segmentu ida-idak sei hatudu lista drop down husi nia elementu sira. Hili elementu apropriadu atu haklot  lista ne’ebé buka. Ita bele hili  Hot-Hotu husi lista drop down atu buka iha elementu sira hot-hotu nia laran husi segmentu ne’e. 

 

Figura 5 – Kritéria Buka Avansadu

 

8.     Hili status husi progresu apropriadu.

 

9.     Haklot rezultadu sira atu buka ba husi hatudu valor ida Husi no To’o ba Progresu no Prazu . Valor sira tenki iha entre 0 – 100 ba Progresu.

 

10.  Uza Buka tuir kaixa Textu atu aumenta liafuan cave atu buka ba iha títulu ka deskrisaun husi alvu sira

 

Figura 6 – Progresu, Prazu no Buka tuir kritéria Textu

 

11.  Lista Alvu iha pájina nia okos sei hatudu rezultasu sira ne’ebé koresponde ba malun.
Konabá Timor-Leste nia Rezultadu Portal | Pergunta Nebe’e Ema Baibain Husu | Termu uza nian | Direitus Autorais | Instituisaun Relasionadu | Ajuda | Legislasaun | Glosáriu | Notísias