Hela-Fatin Ajuda

04 Oinsa halo revizaun ba Informasaun Alvu

Objetivu Prinsipal: Navega no reve fali informasaun relasionadu ba Alvu espesifiku ida.

 

1.     Ba iha pájina inisial husi Rezultdu Portal.

 

2.     Hili Objetivu, Segmentu no Elementu ne’ebé ita hakarak atu filtru lista husi alvu sira (haré Oinsa atu hili Objetivu ida, Oinsa atu hili Planu Objetivu ida no Oinsa atu navega liu husi Planu Objetivu ida).

                                                                                                                                                        

3.     Atu asesu informasaun detailles husi Alvu ida, buti iha alvu ne’ebé ita hakarak husi lista alvu sira.

 

Figura 1 – Lista Alvu sira

 

 

Lista husi alvu sira bele klasifika iha tela no mos bele exporta ba formatu arkivu diferente sira uza butaun sira ne’ebé mosu iha bara feramenta iha lista nia leten.

 

4.     Ho buti iha seta besik ba rótulu Detailles, detailles sira sei subar an. Detailles inklui informasaun hanesan deskrisaun badak husi alvu sira, elementu relasionadu no elementu oan sira husi segmentu ida-idak (tuir ierarkia elementu sira).

 

Ligasaun ida atu halo ativu fali subkrisaun ida lori simu atualizasaun konabá alvu ne’ebé lokaliza ona iha rótulu alvu nia leten iha liman los.

 

Figura 2 –Pájina Informasaun no Sesaun Detailles

 

 

5.     Sesaun Progresu hatudu informasaun no gráfiku relasionadu ba progresu finanseiru no fizika husi alvu ida, valoris progresu no persentajen ba liña baze, valoris alvu no atual, valoris no persentajen relasionadu ba obrigasaun sira, kompromisu sira, atual no orsamentu. No mos hatudu mak imajen no dokumentu sira ne’ebé bele haré uza sesaun kontrolu imajen ka deskarega husi Rezultadu portal.

Figura 3 – Sesaun Progresu

 

 

6.     Informasaun konabá faze sira ne’ebé define tiha ona ba alvu mak lokaliza ona iha pájina Informasaun nia okos. Imajen no dokumentu sira ne’ebé aneksu ona mak disponível mos ba faze ida-idak.

 

  

Figura 4 –Sesaun Faze
Konabá Timor-Leste nia Rezultadu Portal | Pergunta Nebe’e Ema Baibain Husu | Termu uza nian | Direitus Autorais | Instituisaun Relasionadu | Ajuda | Legislasaun | Glosáriu | Notísias