1)E-Boletim buka tuir Alvus sei haruka alerta eletrónika ba ita nia email bainhira Alvu idane'e nia informasaun hetan atualizasaun. Atu subskreve hatama ita nia enderesu email iha kaixa tuir-mai no ita sei simu mensajem ida iha ita nia kaixa mensajens atu konfirma
Ita hakarak simu atualizasaun ba Alvu idane'e ka lae? |

Informasaun ba Alvu

Gol: Estrada no Ponte Nasional
Objetivu: Ponte

Alvu: G100601 - Reabilitasaun ba ponte sira

Estadu: IN_PROGRESS

Prazu: 31-12-2013

Alvu: 100.00 Persentajen

Real: 80.00 Persentajen

Detaillas

collapsed

Reabilitasaun ba ponte sira


Públiku ba setor privadu: Publiku ba seitor privadu

Fundu: Fundu husi Infra-estrutura

Instituisaun: Ministériu Infra-Estrutura , Sek Est Transport Komunikasaun

Fatin: National Region , National Region , National Region

Setor: Dezenvolvimentu Infa-estrutura , Estrada no Ponte sira

Idade: Idade hot-hotu

Jéneru: Mane no Feto


Ministerio das Infra-Estruturas hakarak aloka orsamento ba projecto ne

Progresu

There are five bridges belonging to this task:

  • Bemos Bridge
  • Mola Bridge
  • Ulmera Bridge
  • Alpelu Bridge
  • Manciga Bridge
 
Four of them have been completed in full:
  • Bemos Bridge
  • Mola Bridge
  • Ulmera Bridge
  • Alpelu Bridge

detail_image

Progresu Fíziku kontra Finansial

Progresu Fíziku
Persentajen
Liña Baze 0 0%
Real 80 80%
Alvu 100 100%

Progresu Finansial

Konabá Timor-Leste nia Rezultadu Portal | Pergunta Nebe’e Ema Baibain Husu | Termu uza nian | Direitus Autorais | Instituisaun Relasionadu | Ajuda | Legislasaun | Glosáriu | Notísias