1)E-Boletim buka tuir Alvus sei haruka alerta eletrónika ba ita nia email bainhira Alvu idane'e nia informasaun hetan atualizasaun. Atu subskreve hatama ita nia enderesu email iha kaixa tuir-mai no ita sei simu mensajem ida iha ita nia kaixa mensajens atu konfirma
Ita hakarak simu atualizasaun ba Alvu idane'e ka lae? |

Informasaun ba Alvu

Gol: Asesu ba Elektrisidadi
Objetivu: Standar Internasional

Alvu: G060101 - Hadia Liña Voltajen Mediu

Estadu: IN_PROGRESS

Prazu: 31-12-2013

Alvu: 100.00 Persentajen

Real: 64.00 Persentajen

Detaillas

collapsed

Rehabilitasaun Liña distribusaun sira husi Voltajen Mediu


Públiku ba setor privadu: Publiku ba seitor privadu

Fundu: Fundu husi Infra-estrutura

Instituisaun: Ministériu Infra-Estrutura , Sek Est Eletri,Be mos,Urban

Fatin: National Region , National Region , National Region

Setor: Dezenvolvimentu Infa-estrutura , Eletriksidadi

Idade: Idade hot-hotu

Jéneru: Mane no Feto


Objetivu husi projetu ne'e atu fornese jerasaun elektrisidadi konfiável. Projetu ne’e reorientadu iha 2010 para atu fo apoiu hasa’e objetivu hodi hetan fornesimentu enerjia konfiável para atu fo apoiu ba SDP. Fornesimentu elektrisidadi ne’e kondisaun ida nesesariu ba dezenvolvimentu seitor ekonomia no sosial sira hot-hotu.

Progresu


detail_image

Progresu Fíziku kontra Finansial

Progresu Fíziku
Persentajen
Liña Baze 0 0%
Real 64 64%
Alvu 100 100%

Progresu Finansial

Konabá Timor-Leste nia Rezultadu Portal | Pergunta Nebe’e Ema Baibain Husu | Termu uza nian | Direitus Autorais | Instituisaun Relasionadu | Ajuda | Legislasaun | Glosáriu | Notísias